Regulamin usług świadczonych przez portal RaportyGPW.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez RaportyGPW.pl

I Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie

Serwis, Portal, system– serwis internetowy służący świadczeniu Usług, tj. RaportyGPW.pl
Usługa – odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom Pakietów.
Użytkownik – zarejestrowany uczestnik Serwisu.
Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania, stanowiący integralną część Umowy.
Płatność on-line - czynność wykonana przez Użytkownika polegająca na zakupie i opłaceniu usługi nazwanej Pakietem o nominałach podanych w Cenniku.
RaportyGPW.pl, Usługodawca - system znajdujący się pod adresem http://RaportyGPW.pl pozwalający Użytkownikowi na monitorowanie publikacji raportów giełdowych przez spółki notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect przez otrzymywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS.
Pakiet – oznacza górną ilość monitorowanych spółek.
Pakiet E-Mail - dostarczenie informacji udostępniony przez Usługodawcę poprzez wiadomość dostarczaną na adres poczty elektronicznej użytkownika.
Pakiet E-Mail + SMS – dostarczenie informacji udostępniony przez Usługodawcę poprzez wiadomość dostarczaną na adres poczty elektronicznej użytkownika oraz dostarczenie informacji udostępniony przez Usługodawcę poprzez wiadomość SMS dostarczaną na numer komórkowy użytkownika.
SMS - usługa „Short Message Service” świadczoną w standardzie GSM.
Okres Ważności - czas, w którym Użytkownik może w pełni korzystać z Usług. Okres Ważności podany po zalogowaniu do Konta przez Użytkownika. W przypadku dokonania płatności Okres Ważności przedłużany jest licząc od dnia upłynięcia ostatniego Okresu Ważności odpowiednio dla wybranego Pakietu o 30 dni, 60 dni, 180 dni, 360 dni.
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług dla Użytkowników, stanowiący integralną część Umowy.
Umowa - umowa o świadczenie usług monitorowania publikacji raportów giełdowych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oferowanych pod adresem RaportyGPW.pl, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem, a Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w Regulaminie.
Usługi - usługi wymienione w Cenniku i świadczone przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, usługa polegająca na monitorowaniu publikacji raportów giełdowych dokonywanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług RaportyGPW.pl.
Zamówienie - oświadczenie Użytkownika złożone za pośrednictwem podmiotów oferujących Usługi, zawierające dane Użytkownika oraz specyfikację zamawianej przez niego usługi.
Raport ESPI - Elektroniczny System Przekazu Informacji nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego,
Raport EBI - Elektroniczna Baza Informacji nadzorowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

II Umowa o świadczenie usług

Umowa zostaje zawarta z Użytkownikiem podczas rejestracji Konta w Portalu. Użytkownik korzysta z Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Cennik oraz niniejszy Regulamin są udostępniane Użytkownikowi na stronie internetowej RaportyGPW.pl przed zarejestrowaniem Konta. Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Czas trwania umowy jest nieoznaczony, chyba że strony Umowy postanowią inaczej. Usługodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Umowy niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa polskiego. Usługodawca ma prawo, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym do żądania od Użytkownika odszkodowania, jeżeli wskutek działań Użytkownika, Usługodawca poniesie szkodę. Umowa z Użytkownikiem może zostać zakończona z woli Użytkownika. Niewykorzystana w momencie upływu Okresu Ważności Wartość Konta nie podlega zwrotowi. Rodzaje Usług określone są w Cenniku i na stronie RaportyGPW.pl, w przedmiotem oferowanych usług jest System RaportyGPW.pl, który pozwala Użytkownikowi na monitorowanie publikacji raportów giełdowych przez spółki notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect przez otrzymywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS. Usługodawca może rozszerzyć zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu i Cennika.

III Ochrona prywatności i danych osobowych

RaportyGPW.pl gwarantuje Użytkownikom Portalu RaportyGPW.pl i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. RaportyGPW.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. RaportyGPW.pl umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych. RaportyGPW.pl, oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji RaportyGPW.pl gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną RaportyGPW.pl, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika. Dane użytkowników RaportyGPW.pl wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach RaportyGPW.pl i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.
W ramach świadczenia niektórych Usług RaportyGPW.pl zbiera i przetwarza wspólnie z Partnerami, dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi. RaportyGPW.pl zastrzega, że:
używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. Podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu RaportyGPW.pl, oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez RaportyGPW.pl, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają. RaportyGPW.pl wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam. RaportyGPW.pl gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Portalu RaportyGPW.pl Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. RaportyGPW.pl zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu RaportyGPW.pl lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach: po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi, w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu RaportyGPW.pl i/lub Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym. RaportyGPW.pl zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez RaportyGPW.pl zgodnie z obowiązującym prawem.
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest RaportyGPW.pl która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, , chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez RaportyGPW.pl.
RaportyGPW.pl zastrzega, że w przypadku zgłaszania RaportyGPW.pl problemów związanych z korzystaniem z Portalu RaportyGPW.pl i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa RaportyGPW.pl do przechowywania kopii takiej korespondencji.

IV Opłaty za świadczenie Usług

Opłaty za Usługi świadczone Użytkownikowi oraz szczegółowe zasady ich naliczania określone są w Cenniku. Usługodawca nie jest zobligowany do powiadamiania Użytkowników z wyprzedzeniem o podwyżce cen za Usługi. Aktualny cennik Usług znaduję się na stronie RaportyGPW.pl. Użytkownik uiszcza opłaty poprzez dokonanie Płatności On-line. Opłaty za świadczenie Usług pobierane są z góry za określony termin świadczenia Usługi. Użytkownik może korzystać z płatnych Usług do Okresu Ważności. Darmowe Usługi świadczone są bezterminowo. W momencie upływu Okresu Ważności następuje zawieszenie świadczenia płatnych Usług, za które pobierane są opłaty zgodnie z Cennikiem. Po upływie Okresu Ważności Użytkownik zachowuje: dostęp do aplikacji RaportyGPW.pl,do dyspozycji konto Użytkownika, możliwość korzystania z udostępnionych przez Usługodawcę darmowych,  możliwość zakupu Pakietu E-Mail, Pakietu E-Mail + SMS. Użytkownik odpowiada za podanie i aktualizację kompletnych i prawdziwych danych Użytkownika, w tym adresu e-mail służącego do korespondencji oraz numeru telefonu komórkowego służącego do wysyłki SMS. Usługodawca nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości drogą poczty elektronicznej ani drogą SMS z powodu niewłaściwego wprowadzenia danych do systemu przez Użytkownika.

V Obowiązki Usługodawcy

Usługodawca utrzymuje bazę danych Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do raportów spółek publikowanych z pominięciem systemów ESPI i/lub EBI z powodów niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca stosownie do możliwości technicznych dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw Użytkownik zostanie poinformowany stosowną wiadomością drogą elektroniczną. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem , obowiązującym prawem polskim oraz Kodeksem Cywilnym. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Usługodawcę Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie w formie kary umownej. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług trwającej dłużej niż 12 godzin, jednakże za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 średniego miesięcznego wykorzystania wpłaconej przez Użytkownika kwoty na poczet danej usługi za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia reklamacji lub w przypadku gdy Użytkownik korzysta z danej usługi krócej niż 3 miesiące za faktyczny okres korzystania. Wypłata odszkodowania następuje w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniesionej przez Użytkownika reklamacji w terminie do 30 dni od uznania reklamacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wynikające z: niedostatecznej przepustowości lub jakości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet, niewłaściwego funkcjonowania systemu ESPI I/lub EBI lub zmian w tych systemach dokonanych przez ich administratorów bez właściwego poinformowania korzystających z treści tam publikowanych, fluktuacji przepustowości i innych parametrów łącz, wpływającej na jakość wykonywanych przez Usługodawcę, korzystania z Usług przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła Użytkownika, podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy rejestracji oraz dokonywaniu opłat za usługę, działania siły wyższej.

VI Obowiązki Użytkownika

Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych podczas rejestracji w celu świadczenia usług lub w innym, rozszerzonym zakresie. Żądanie Użytkownika zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Usług wynikiem czego jest usunięcie Konta Użytkownika z bazy danych RaportyGPW.pl. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail oraz za pomocą środków telekomunikacyjnych na numer telefonu komórkowego informacji handlowych i marketingowych dotyczących usług i produktów, które oferuje Usługodawca oraz usług i produktów partnerów i podmiotów współpracujących z Dostawcą Usług.

VII Reklamacje

Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nieprawidłowości w uiszczaniu należności z tytułu świadczenia tych Usług. Reklamacja powinna zawierać:
imię i nazwisko, nazwę Użytkownika, adres e-mail Użytwkonika, określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy Użytkownik żąda ich wypłaty, sposób ewentualnego zwrotu należności (zwiększenie Okresu Ważności Pakietu lub zwrot na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia określonych  warunków Usługodawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Reklamacja może być złożona pisemnie, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną na adres kontakt@raportygpw.pl tytułem "Reklamacja". Reklamacja może zostać jedynie złożona drogą elektroniczną. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 1 miesięca od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uznana. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na podany adres e-mail podany podczas Reklamacji.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwestionowana kwota podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi przez Usługodawcę odpowiedzi na reklamację w sposób określony przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wskaże numeru konta bankowego, kwota nie podlega zwrotowi poprzez zwiększenie, a roszczenie uznaje się za przeterminowane. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. W przypadku, gdy reklamującym jest osoba fizyczna, która zawarła Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma ona prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym.

VIII Postanowienia końcowe

Usługodawca nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w szczególności w sieci Internet. Sytuacje i zdarzenia nieuregulowane w Regulaminie są rozpatrywane według powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Usługodawcy. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronie RaportyGPW.pl. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w regulaminie stosowną wiadomością dostarczoną na elektroniczną skrzynkę pocztową.